Báo cáo kết quả dự án “Các ảnh hưởng giao thoa của ô nhiễm không khí tới thế giới việc làm của các nhóm lao động phi chính thức ở các làng nghề tại Hà Nội, Việt Nam”

11/07/2022

		
Báo cáo phân tích những ảnh hưởng giao thoa của ô nhiễm không khí tới việc làm của nhóm lao động phi chính thức, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên, tại một số làng nghề ở Hà Nội. Đồng thời, báo cáo cũng đưa ra một số đề xuất nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí và thúc đẩy chất lượng việc làm cho người lao động phi chính thức tại làng nghề hiện nay.
 
The report reflects intersectional ways in which air pollution affects the work of informal workers, especially women and young people, in some craft villages in Hanoi. It also provides policy recommendations to reduce air pollution and promote work quality for village workers.
 
 
 
 

Toàn văn báo cáo xin xem file đính kèm

See attached file

The older news.............................