Phòng Nghiên cứu Nguồn lực con người

20/02/2013

Điện thoại liên hệ

                            04.62736065

Danh sách cán bộ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1.

TS. Lưu Thị Lịch

Phó trưởng phòng

ĐT: 0912882229

Email: luulich@gmail.com

2.

TS. Nguyễn Ngọc Trung

 

ĐT: 0912246632

Email: trunginter@yahoo.com

3. ThS Nguyễn Thị Huệ  

ĐT: 0979122695

Email:huexhh@gmail.com