Phòng Thông tin - Thư viện

20/02/2013

Điện thoại liên hệ

                                   04.62736071

Danh sách cán bộ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên h

1.

Ths. Lê Thị Thu Hà

Trưởng phòng

ĐT: 0382932892

Email: hale198209@gmail.com

2. Đặng Thị Quỳnh Anh  

ĐT: 0915181972

Email: dangquynh1810@gmail.com

3 Nguyễn Duy Thắng  

ĐT: 0902209951

Email: ihsthang1970@gmail.com