Hội đồng khoa học

11/10/2007
Thành lập theo Quyết định số 36 QĐ/CN-KH ngày 10 tháng 8 năm 2009 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người

                                               

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1.

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê

Chủ tịch

Viện Nghiên cứu Con người

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

2.

TS. Đào Thị Minh Hương

Ủy viên

Viện Nghiên cứu Con người

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

3.

TS. Vũ Thị Thanh

Ủy viên

Viện Nghiên cứu Con người

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

4.

TS. Nguyễn Đình Tuấn

Ủy viên

Viện Nghiên cứu Con người

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

5.

PGS.TSKH Lương Đình Hải

Ủy viên

Viện Nghiên cứu Con người

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

6.

TS. Phạm Thị Tính

Ủy viên

Viện Nghiên cứu Con người

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

7.

TS. Lê Thị Đan Dung

Ủy viên

Viện Nghiên cứu Con người

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

8.

TS. Nguyễn Cao Đức

Ủy viên

Trung tâm Phân tích dự báo

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

9.

PGS.TS. Trần Thị Minh Thi

Ủy viên

Viện Gia đình và Giới

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam