Phụ trách khoa học và hợp tác quốc tế

11/10/2007
Quản lý và tổ chức mọi hoạt động khoa học của Viện gồm xây dựng, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học; theo dõi; đôn đốc; kiểm tra quá trình thực hiện kế hoạch và đánh giá nghiệm thu các chương trình, đề tài, nhiệm vụ, dự án; quản lý công tác đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Nhân học Văn hoá, các khoá đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và nâng cao năng lực cho cán bộ của Viện

 

 

Danh sách cán bộ

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1.

TS.. Nguyễn Ngọc Trung

Phụ trách hợp tác quốc tế

ĐT: 0911580107

Email: trunginter@yahoo.com

2.

Ths. Nguyễn Thị Huệ

Phụ trách quản lý khoa học

ĐT: 0915505897

Email: huexhh@gmail.com

 

The older news.............................