Phòng Nghiên cứu Phát triển con người

11/10/2020
Nghiên cứu cơ sở lý luận của nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước; nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn phục vụ xây dựng Báo cáo phát triển con người Việt Nam; thực hiện và phối hợp với các cơ quan hữu quan thu thập, xử lý, phân tích các chỉ số phát triển con người - HDI, làm cơ sở cho các kiến nghị về những giải pháp nâng cao thứ bậc HDI của Việt Nam nói chung và của các địa phương nói riêng.

Điện thoại liên h

                                     04. 62736065

 

Danh sách cán bộ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1.

TS. Vũ Thị Thanh

Phó trưởng phòng

ĐT: 0983080702

Email: vuthanh0807@gmail.com

2.

Ths. Phạm Thu Hương

 

ĐT: 0985878382

Email: huongpham251288@gmail.com

3..

ThS. Trần Anh Văn

 

ĐT: 0913534743

Email: 

 

Hoạt động nghiên cứu

 

· Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực;

· Tác động kinh tế - xã hội, khoa học-công nghệ đến nguồn nhân lực;

· Chính sách hiện hành và các yếu tố liên quan đến phát triển và quản lý nguồn nhân lực;

· Nghiên cứu sự phát triển nghề nghiệp của người lao động;

· Phối hợp với các cơ quan hữu quan thu thập, xử lý, phân tích các chỉ số HDI của cả nước và của các địa phương;

· Xác định một cách có hệ thống các phương pháp đo đạc các chỉ số phát triển con người Việt Nam (HDI, GDI, HPI);

· Nghiên cứu sử dụng các chỉ số phát triển con người (theo các chỉ số chung của UNDP) và các chỉ số phát triển con người chi tiết và đặc trưng cho Việt Nam để đánh giá sự phát triển con người, thực thi chính sách và đổi mới chính sách về phát triển con người ở Việt Nam.