Quy định mới về chức năng nhiệm vụ Viện Nghiên cứu Con người

19/11/2021

Điều 3. Chức năng

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về con người; cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng chiến lược, chính sách phát triên con người và nguồn lực con người Việt Nam; tổ chức tư vân và tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực của cả nước.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm kế hoạch dài hạn, 3 năm và hàng năm của Viện Nghiên cứu Con người và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu cơ bản về khoa học con người.

3. Nghiên cứu lý luận và phương pháp luận về khoa học con người.

4. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực nghiên cứu con người, tham gia đào tạo sau đại học, tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn về các vấn đề có liên quan đến đối tượng nghiên cứu nhằm phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo sự phân công của Viện Hàn lâm và các cơ quan khác.

5. Góp ý và phản biện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm.

6. Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ về những vấn đề kinh tế - xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện.

7. Họp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định.

8. Ký kết thực hiện các họp đồng nghiên cứu và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm.

9. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý tư liệu, thư viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và truyền bá kiến thức khoa học.

10. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện Nghiên cứu Con người theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm.

 

(Xem thêm chi tiết tại file đính kèm)

Tin tức nổi bật