Danh sách Chi ủy Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người nhiệm kỳ 2020-2025

30/07/2020

Danh sách Chi ủy Viện Nghiên cứu Con người nhiệm kỳ 2021-2025

 

  1. PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê,  Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người,
  2. TS. Nguyễn Đình Tuấn, , Phó bí thư chi bộ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người
  3. TS. Phạm Thị Tính, , chi ủy viên, Trưởng phòng, phòng Nghiên cứu Quyền con người và An ninh con người