Sinh hoạt chuyên đề về Nghị quyết số 35-NQ/TW “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. (20/10/2022)

Ngày 18 tháng 10 năm 2022, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người, Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người đã chủ trì buổi sinh hoạt mở rộng với thành phần tham dự là toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Viện về chuyên đề “Bảo vệ quan điểm của Đảng, chống lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về quyền tự do báo chí ở Việt Nam”. Đây là một trong những hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” của Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người.

Tin tọa đàm khoa học thuộc đề tài cơ sở: Sinh kế của người Tày vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn trong bối cảnh COVID -19 hiện nay. (30/09/2022)

Ngày 29 tháng 9 năm 2022, tại Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra Tọa đàm Sinh kế của người Tày vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn trong bối cảnh COVID -19 hiện nay. Tọa đàm được thực hiện trong khuôn khổ đề tài cơ sở “Sinh kế của người Tày vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn trong bối cảnh dịch bệnh COVID -19 hiện nay”. Tọa đàm nhằm chia sẻ một số vấn đề về sinh kế của người dân nói chung và người Tày vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 nói riêng.

Lễ kết nạp Đảng Viên mới (24/10/2022)

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ chính trị then chốt, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên trong Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người nói riêng. Thực hiện Chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2022, sáng ngày 17/10/2022 được sự đồng ý của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú Trần Võ Thị Tình.