Một số kết quả nghiên cứu khoa học năm 2021 của Viện Nghiên cứu Con người (14/01/2022)

Năm 2021 là năm chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, tập thể lãnh đạo từ Chi ủy, lãnh đạo Viện, đứng đầu là PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Lê – Viện trưởng, Bí thư chi bộ đến các tổ chức đoàn thể và từng cán bộ Viện đã chủ động phối hợp, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ khoa học đề ra.

Vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước (03/05/2022)

(ĐCSVN) - Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của Nhân dân Việt Nam, là sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Ý chí, khát vọng của Nhân dân luôn là điều kiện căn cốt, là động lực chính yếu để thực hiện thắng lợi mục tiêu của mỗi quốc gia, dân tộc. Tùy theo từng thời kỳ, giai đoạn mà ý chí, khát vọng ấy sẽ được các nhà lãnh đạo, quản lý đất nước cụ thể hóa bằng những chủ trương, đường lối khác nhau.