Hội thảo: "Những vấn đề về con người và phát triển con người trong Văn kiện Đại hội Đảng XII" (26/09/2016)

Thực hiện quyết định số 65/QĐ-CNKH ngày 08/9/2016, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức hội thảo khoa học “Những vấn đề về Con người và Phát triển con người trong văn kiện Đại hội Đảng XII” ngày 23/9/2016 tại Hội trường tầng 5, số 09 Kim Mã Thượng.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ: "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay" (20/09/2016)

Ngày 19 tháng 9 năm 2016, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2013-2014: “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay: Yêu cầu và giải pháp” do PGS.TSKH. Lương Đình Hải làm chủ nhiệm.